Pla d’acció 2017

El Pla d’acció del 2017 ha estat elaborat per els membres de la Junta Directiva i confrontat i millorat per les persones vinculades a l’equip de Sensibilització i Voluntariat i per a la resta de membres que formen part de l’entitat.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ

OBJECTIUS

Objectiu general:

 1. Informar i col·laborar activament en tots els aspectes de sensibilització de la tasca que duen a terme les ONGD en general i de PROIDEBA en particular. D’aquesta manera la comunitat educativa lasal·liana i la societat en general seran sensibles i tindran coneixement de la problemàtica del Tercer i Quart Món.

Objectius específics

 1. Facilitar el coneixement dels materials de PROIDEBA per a la campanya

Del curs 2016-17.   

 1. Apropar la Fundació PROIDEBA als alumnes, el professorat i les famílies
 2. Potenciar el “treball en xarxa” amb els col.legis lasal.lians de Balears.   

ACTIVITATS

1.1. Reunió dels membres d’àrea de sensibilització y voluntariat per a la divulgació dels materials per la campanya del curs 2016-17. Els delegats ho presenten als claustres dels centres. La reunió es farà durant el mes d’octubre de 2016.

.- Materials de la Campanya.

.- L’Agenda Escolar com a recurs: personatges, dies internacionals, pàgines específiques de PROIDEBA…

1.2. Facilitar que les activitats de reflexió de PROIDEBA també tinguin vinculació als departaments de Pastoral, a l’àrea de Religió, Ciències Socials, llengües i a l’àmbit Científic – Tècnic.

1.3. Divulgació del document audiovisual sobre el projecte d’estiu de 2017 a la India, amb l’ intenció de que els alumnes coneguin les necessitats d’una realitat educativa de l’Índia amb la qual puguin col·laborar a la campanya del col·legi. Tots els documents porten un guió per treballar amb els nins i joves. El muntatge ha de estar elaborat per el mes de novembre de 2017.

2.1. Elaboració i divulgació d’un butlletí informatiu de la Fundació PROIDEBA amb una periodicitat bimensual. S’emetrà els mesos d’octubre, desembre, febrer, abril i juny.

2.2.  Emprar la plataforma “SALLENET” per apropar PROIDEBA als professors i a les famílies. Tot el curs 2016-17

.- Materials de la Campanya a la “Sala de Professors”.

.- Divulgació del Bulletí Informatiu.

.- Video de la Fundació PROIDEBA.

.- Informació d’activitats realitzades als col.legis i els diners recaudats.

2.3. Divulgació entre els pares d’alumnes d’un document audiovisual sobre  la Fundació PROIDEBA.

2.4. Trobades amb pares i mares que col · laboren com a voluntaris de PROIDEBA a les escoles que ho sol·licitin a la Junta Directiva. L’ acció es podrà dur a terme en qualsevol moment del curs 2016-17.

2.7. Reflexió en els equips col·legials sobre possibilitat de la creació de grups “PROIDEBA JOVE”. Aquesta reflexió es realitzarà durant el curs 2016-17.

 1. 1. Reunió del representant de Proideba amb la resta de membres de les ONGD Lasal·lianes, SET y PROCLADE per l’elaboració de material de sensibilització per la campanya 2017-18.:

B.- Reunions a Madrid amb la Coordinadora d’ONGD Lasal·lianes, juntament amb les ONGD PROCLADE i SED en els mesos d’octubre, gener i maig.

C.- PROIDEBA té el compromís de preparar dues sessions de tutoria per a Educació Infantil i de Primària.

3.2. Col·laboració en l’elaboració de materials per al curs 2017-18.

3.3. Comunicació d’informació de les activitats realitzades (notícies i imatges), Curs 2016-17.

3.6.  Recollida d’experiències de “bones pràctiques” d’activitats col·legials de “PROIDEBA”. Jornada institucional del mes de juny.   

ÀREA DE VOLUNTARIAT

 1. La nostra visió del voluntariat

Per definir el voluntariat ho farem en base a un:

“Conjunt de persones que en el marc d’una entitat es comprometen de forma lliure i altruista a desenvolupar accions programades que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones més necessitades”.

Els nostres objectius del voluntariat són:

 • Facilitar oportunitats de participar a la comunitat, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.
 • Aportar experiències que contribueixen al creixement personal: experiències en relació a les persones amb necessitats socials, el treball en equip, a la vida “associativa”, etc.
 • Proporcionar al voluntariat un reconeixement a la seva tasca, tan a nivell intern (dins la Fundació) com extern (a la comunitat), i més concretament en el transcurs dels diferents projectes de voluntariat d’estiu a diferents països en via de desenvolupament.  
 • Promoure el coneixement de la vida “associativa” a través de diferents canals de participació, i en concret del voluntariat en la comunitat Lasal.liana.
 • Facilitar informació i formació relacionada amb la tasca que desenvolupa i amb el col·lectiu amb el que treballarà la persona interessada en fer tasques de voluntariat.
 • Aportar una trajectòria històrica com a entitat. El voluntari passa a formar part d’una organització amb una missió i uns principis valorats i reconeguts socialment.
 • Fer partícip a la persona voluntària en els valors de l’entitat i en de treball i de compromís amb les persones més necessitades de la societat.
 • Afavorir el sentiment de pertinença a un grup que promou la transformació social a favor de les persones amb més necessitades i del conjunt de la societat en la que conviuen.
 • Recolzar la seva acció voluntària amb un suport professional local, que seran els responsables dels projectes en la comunitat receptora.

Tot això partint de les següents premisses i considerant que el voluntariat:

 • Proporciona un reconeixement a l’entitat en la què participen les persones voluntàries
 • Desenvolupa un paper de “informació i sensibilització” social: el treball amb voluntariat té un efecte multiplicador, ja que aquest transmet la seva experiència a amistats, família, coneguts, etc.
 • Proporciona noves idees: són persones que provenen d’altres disciplines, d’altres treballs professionals i amb experiències vitals diferents. L’entrada de persones voluntàries sempre aporta “aire fresc” a una entitat
 • En  l’execució dels projectes de Voluntariat d’Estiu:
  • La vivència d’amistat i d’intercanvi emocional i personal, doncs s’estableix una experiència íntima individual difícilment substituïble
  • La possibilitat de relacionar-se amb una pluralitat de persones ampliant així el marc de relacions, experiències i vivències.

ACTIVITATS A REALITZAR DES DE L’ÀREA DE VOLUNTARIAT:

 1. Organitzar i dinamitzar el Pla de Formació dels voluntaris:
 • Col·laborar amb la Coordinadora d’ ONGD lasal·lianes en el disseny i confecció dels materials de formació.
 • Coordinar tot el pla de la Regió.
 • Participar en l’elaboració dels temes que ens corresponguin.
 • Coincidir les dates de formació amb les reunions de les diferents àrees.
 1. Coordinar l’organització i execució dels Projectes d’Estiu.
  • Establir els projectes a realitzar, assegurar la recepció de peticions, seleccionar-los amb criteris i perfils de voluntaris.
  • Publicar la convocatòria i rebre les sol·licituds.
  • Entrevistar els candidats i formar els grups de voluntaris per cada projecte.
  • Organitzar les trobades de formació i la formació personal.
  • Assegurar l’animació d’aquestes trobades.
  • Organitzar la celebració d’acomiadament.
  • Organitzar la trobada després de la realització dels projectes d’estiu. Avaluació dels projectes.
  • Elaboració de la memòria seguint el format facilitat per la Fundació, adjunt imatges i altre documentació que acrediti l’execució dels projectes.
 1. Recerca voluntariat per a treballar en diferents projectes que duen a terme al quart món.
 2. Elaboració de material didàctic per a sensibilització: exclusió social.
 3. Col·laboració amb el grup de sensibilització als actes i fires més significatives, amb la finalitat de captar fons que permetin dur a terme els projectes proposats.
 4. Reflexió sobre la creació de grups de voluntariat entre els adolescents vinculats a l’activitat de PROIDEBA.

CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS

Captació de voluntaris

Inici de la campanya de captació de voluntaris:

Des del dilluns 1 de Desembre de 2016 fins el Febrer de 2017.

Material per a la campanya:

a)- Cartell amb el lema

b)- Tríptic informatiu

c)- Vídeo de divulgació

Divulgació:

a)- Claustres de Professors al Col·legis La Salle de les Illes.

b)- Alumnes de Batxiller i Cicles Formatius de La Salle de Palma.

c)- Grups de joves (majors d’edat).

d)- Pàgina web.

e)- Youtube i xarxes d’internet.

 

Contacte amb les persones interessades:

Des del Febrer fins Març de 2017.

a)- Contacte previ. Els interessats han d’enviar una carta de sol·licitud a la direcció: proideba@lasallevp.es Persona de contacte: Omar Lamin

Telf. 690 696 164

b)- Entrevista personal (Se’ls enviarà una cita prèvia).

c)- Fitxa de voluntari i Documentació.

Formació continuada On line:

a)- Mesos: De Març a juny de 2017.

b)- Temes:

“La función social de las ONGD” (quadernet nº 1)

“Objetivos mundiales para la erradicación de la pobreza y promoció del desarrollo” (quadernet nº 4)

“Los derechos humanos y los derechos del niño, las llibertades, la Participación política y el desarrollo” (quadernet nº 6)

“El papel de la educación en la promoción humana y el desarrollo de Los paises empobrecidos” (quadernet nº 8)

Formació presencial:

a)- Primera Trobada de cap de setmana (per a tots els voluntaris):

Dates: Dissabte 4 de març de 2017.

Lloc: Col·legi La Salle de Palma

Objectius: a)- Conèixer-se  com a grup: relació i comunicació

b)- Conèixer la ONGD PROIDEBA: principis i exigències.

c)- Assumir els criteris de l’acció voluntària.

b)- Segona Trobada de cap de setmana per a tots els voluntaris (dels diferents grups de voluntariat).

Dates: Dissabte 20 i diumenge 21 de maig de 2017.

Lloc: Pendent de confirmar.

Objectius: a)- Consolidació dels grups de voluntaris: convivència i organització

b)- Conèixer l’acció de La Salle en els diferents països on es desenvoluparan els projectes 2017.

Treball:      Compartir les feines del cap de setmana, reunions de grup

Xerrades: – Visualitzar i conèixer els llocs d’acció

– Pla de viatge i dels projectes

– Testimonis de voluntaris

Cost: Pendent de confirmar.

Celebracions de l’enviament

Dates: Dissabte 1 de juliol de 2017

Voluntaris per la resta de Projectes.

Lloc: Col·legi La Salle de Palma

Objectius: Acomiadament dels voluntaris (Comunitats de La Salle, Voluntaris, familiars i amics)

Dinàmica: Celebració i sopar.

PREVISIÓ DELS PROJECTES DE VOLUNTARIAT D’ESTIU 2017

Projecte 1: Índia Falta determinar el tipus de projecte a realitzar i el lloc concret.

Realització:  Juliol i Agost 2017.

Durada del projecte:  40 dies.

Observacions: Projecte de construcció i d’activitats amb alumnes i interns del nostres Centres.

Projecte 2: Llíria Col·laboració amb voluntaris pel grup de joves del Projecte Obert de Paterna.

Realització:  Juliol i Agost 2017.

Durada del projecte:  entre 15 i 30 dies.

Observacions: Es col·labora amb el Projecte Obert donant suport als monitors, normalment durant la seva estada al Centre de Llíria.

Projecte 3: Xile Col·laboració amb voluntaris a la Llar d’Ancians i a l’Hospital de Curepto.

Realització:  Juliol i Agost 2017.

Durada del projecte:  40 dies.

Observacions: Aquest projecte es du a terme amb un grup d’alumnes del Cicle Formatiu d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i de Farmàcia i Parafarmàcia de La Salle de Palma durant el seu període de pràctiques.

Projecte 4: Xile Col·laboració amb voluntaris a “Hogar Esperanza” a Santiago de Xile.

Realització:  Juliol i Agost 2017.

Durada del projecte:  40 dies

AREA JURÍDIC/ADMINISTRATIVA I DE PROJECTES

OBJECTIUS:

1.- Efectuar la funció administrativa i arxiu de la fundació

2.- Realitzar les funcions pròpies de secretaria.

3.- Estudiar, aprovar i executar, conforme als criteris establerts per la Junta del Patronat, els diferents Projectes presentats a la Fundació.

– Presentació de Projectes: fins 30 de gener

– Estudi i aprovació: 10 de febrer.

– Execució: Al llarg de l’any 2017.

4.- Potenciar el nombre de col·laboradors i realitzar la gestió administrativa adequada.

5.- Participar en les reunions de la coordinadora d’ ONGD lasal·lianes a nivell estatal.

 1. Mantenir informats als col·laboradors amb: Felicitacions de Nadal, Memòries, Convocatòria de Projectes, enviar correus electrònics i informar de la existència de la pàgina WEB, Fullets sensibilització. Els enviaments es repartiran durant l’any.

7.- Cercar voluntariat per ajudar a realitzar l’objectiu núm. 8. (pares, mares, alumnes, antics alumnes, germans jubilats…)
MEMBRES DE L’ÀREA:

Coordinadora:

Xisca Artigues.

Tècnic responsable:  

Omar Lamin.

AREA DE COMUNICACIONS

OBJECTIUS:

1.- Elaboració d’una WEB nova que permeti una “retroalimentació” des dels mateixos col·legis i afegir un enllaç a cada web dels centres escolars.

2.- Donar a conèixer a través de la WEB els projectes de 3r i 4t mon. Crear un apartat de projectes de finançament,

3.- Que l’equip coordinador de Proideba enviï cada curs el projectes vigents i els resultats econòmics –globals-.

4.-Col·locar a la WEB un taulell d’anuncis, el Pla d’acció, calendari anual,  Memòries i possibles notícies relacionades amb l’ ONGD.

5.- Donar a conèixer la fundació, participant a fires, trobades, etc.